Reklamacje

§ 1
Reklamacja I Gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo
do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu
rękojmi.
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adres
info@wyrabane.pl lub adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego
formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron
Sklepu.
5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, zdjęcia i
okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego
reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli
Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni.
7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres: Tarnów 33-100, Ul. Rozwojowa 28. 

8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o
niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

§ 2
Pozasądowe Sposoby Roz-patrywania Reklamacji I Dochodzenia Roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez
Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na
stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów,
organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona
konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod
następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o
rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora
Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o
wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu
między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu
między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego
(miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań
statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).